RODO

KLAUZULA DLA KLIENTA

 

Szanowni klienci,

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), informujemy, że:

 

 1. AMATEC Polska Sp. z o.o. dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest AMATEC Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2, 55-010 Radwanice, email [email protected], tel. (+48) 71 311 77 70.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa oraz realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyrazili Państwo osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Ponadto dane Państwa mogą być przetwarzane w celu utrzymywania kontaktu, relacji biznesowej i możliwości prezentacji oferty naszej firmy, czyli uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art 6 ust 1 lit f RODO.

 4. Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej AMATEC Polska Sp. z o.o.  - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez AMATEC Polska Sp. z o.o. pracownicy i współpracownicy,  i tylko w niezbędnym zakresie.

 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz    AMATEC Polska Sp. z o.o. usługi informatyczne, oraz inne upoważnione podmioty na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 6. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych..

 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, lub przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody zostaną usunięte po wyczerpaniu celu dla którego zostały zebrane, lub po cofnięciu zgody. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. kontakt) usuwane są po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania lub wygaśnięciu tego interesu.

 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 9. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

   

  KLAUZULA KANDYDAT DO PRACY

  Twoje dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa  pracy oraz Rodo (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO).  W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest wymagane dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli zdecydujesz się przesłać do nas dane osobowe inne niż wyżej wymienione niezbędne i określone przepisami   prawa,  będą one przetwarzane  na  podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich  przekazanie (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO). Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu nie jest wymagane. Szczegółowe informacje znajdziesz w klauzuli poniżej.

  W przypadku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, kandydaci objęci są postanowieniami art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając wynikające stąd obowiązki, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych kandydata jest AMATEC Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2, 55-010 Radwanice, email [email protected], tel. (+48) 71 311 77 70.

  2. Przetwarzanie dokonywane jest w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu Kodeksu Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141). W przypadku wyrażenia osobnej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, bądź dobrowolnego przekazania danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie Pracy, dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rodo.  

  3. Odbiorcami twoich danych osobowych będą podmioty biorące udział w rekrutacji po stronie administratora, oraz uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.

  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji, lub 2 lat w przypadku możliwości wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach.

  5. Twoje dane nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

  6. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. W zakresie objętym przepisami określającymi wymogi zatrudnienia przetwarzanie jest niezbędne dla celów rekrutacji. W pozostałym zakresie przetrwanie oparte jest na wyrażonej zgodzie, która może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości kontynuacji postępowania rekrutacyjnego.

Kontakt